ByggherreFastighetsägareHantera situationer

Vem ansvarar för säkerheten vid takarbete? 

Något som är viktigt att tänka på innan man utför något slags takarbete är säkerhetsaspekten. Eftersom takarbete utförs på höjd innebär det en hel del risker för de som utför det. Som fastighetsägare är det viktigt att ha koll på vem som ansvarar för taksäkerheten och framförallt vad du själv ansvar för som takläggare stockholm. Faktum är att ansvaret för taksäkerheten är uppdelat mellan flertal olika aktörer som har med takarbetet att göra. Det är dock viktigt att veta vem som ansvarar för vad, framförallt om något inträffar under arbetets gång. I den situationen måste man veta hur man ska gå tillväga för att lösa problemet och ta reda på vem ansvaret faller på.  

Generella regler 

Självklart kan vissa unika regler och förhållanden gälla om du som fastighetsägare avtalat detta med din takfirma. Det finns dock vissa generella regler som gäller som kan vara bra att förhålla sig till gällande säkerhet vid takarbete. 

Fastighetsägarens ansvar 

Du som fastighetsägare bär faktiskt en del av ansvaret för säkerheten och takläggning stockholm när takarbete utförs på din fastighet. Fastighetsägaren ansvarar nämligen för att nödvändiga säkerhetsanordningar finns att tillgå på taket där arbete ska utföras. Dessa säkerhetsanordningar ska underhållas regelbundet och vara i fint skick för att vara dugliga. Dessa regler behöver alltid upprätthållas, oavsett om det ska utföras underhållsarbete eller inte.  

Arbetsgivarens ansvar 

Arbetsgivaren till de som ska utföra takarbete på ett tak ansvarar för sina anställda. De ansvarar för att lämpliga skyddsåtgärder vidtas innan något arbete påbörjas samt att riskanalyser genomförs för att bedöma riskerna på arbetsplatsen. 

Byggherrens ansvar 

Byggherren på platsen ansvarar för att berörda föreskrifter efterföljs och att taket där arbete utförs uppfyller samtliga regler och krav som finns gällande taksäkerhet. Om det handlar om en tillbyggnad eller reparation gäller i princip samma regler och standarder som för helt nya tak. Byggherren ansvarar dessutom för att upprätta en arbetsmiljöplan om projektet som ska genomföras är riskfyllt, eller om arbetet ska utföras på hög höjd. 

Byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden har även ett visst ansvar vid takarbete. Ansvaret är övergripande och innefattar tillsyn och övervakande av diverse bestämmelser enligt olika kontrollsystem. De ansvarar även om att ta beslut om eventuella påföljder om brott mot byggregler uppkommer. De ansvarar även för att lämna upplysningar och råd gällande taksäkerhet. 

Arkitekter 

Sedan 1991 har arkitekter ett ansvar för de byggnader de själva konstruerar och ritar upp. De ansvarar för att bedöma behovet för diverse säkerhetsanordningar redan i ritningsstadiet. De ska ha ett långsiktigt perspektiv för byggnaden och kunna förutse eventuella framtida behov. 

Det övergripande gemensamma ansvaret 

Överlag ansvarar både arbetsgivare och arbetstagare för att samverka för en god arbetsmiljö. Arbetsmiljöverket har möjlighet att förbjuda en arbetsgivare från att arbeta med ett projekt om tillräckliga säkerhets- och skyddsåtgärder inte vidtagits. De kan även i vissa unika fall kräva sanktionsavgifter om reglerna inte efterföljs.