Begravning i höstHantera situationerTrygg med vad som händer

Skriva en framtidsfullmakt

Man får ofta intrycket av att det är enkelt att skriva en framtidsfullmakt. Detta är emellertid helt felaktigt. En framtidsfullmakt är ett komplicerat juridiskt dokument som kräver särskilda kunskaper. Först och främst gäller vissa formkrav för en framtidsfullmakt. Formkraven innebär att framtidsfullmakten måste vara utformad på ett visst sätt för att vara gällande. Uppfyller framtidsfullmakten inte formkraven är den ogiltig.

En framtidsfullmakt kräver dessutom mycket noggranna överväganden. Framtidsfullmakten ska träda i kraft först i framtiden. Det är därför viktigt att du går igenom vad du kan behöva hjälp med i framtiden och vem som ska hjälpa dig med vad. Detta kan vara en svår uppgift, framför allt om man inte är van vid att skriva framtidsfullmakter. Dessutom är det lätt att du förbiser saker som du kan behöva hjälp med.

Kraven för en giltig framtidsfullmakt

Kraven för en gällande framtidsfullmakt har hämtats från de regler som gäller för testamenten. I princip är formkraven för ett testamente och en framtidsfullmakt desamma. Det är därför oerhört viktigt att du håller tungan rätt i mun om du ska skriva en framtidsfullmakt. Gör du fel i något avseende riskerar du att din framtidsfullmakt inte är gällande den dag som den ska användas.

Ska du upprätta en framtidsfullmakt måste fullmaktsgivaren först och främst ha fyllt 18 år och kunna ta hand om sina angelägenheter. Med att ta hand som sina angelägenheter avses att en person som har en förvaltare inte kan vara fullmaktsgivare.

Vidare måste framtidsfullmakten vara upprättad i skrift och vara bevittnad av två vittnen. En muntlig framtidsfullmakt är därför inte gällande. Vad avser bevittningen gäller i princip samma krav som vid bevittning av ett testamente.

Vad gäller innehållet i framtidsfullmakten måste det framgå att dokumentet är en framtidsfullmakt, vem som är fullmaktsgivare och vem som är fullmaktshavare, vilka angelägenheter som framtidsfullmakten omfattar samt övriga villkor som gäller för framtidsfullmakten. Som exempel på övriga villkor kan nämnas om fullmaktshavaren ska ha rätt att ge gåvor, om fullmaktshavaren har rätt till ersättning för sitt arbete och vad som händer om fullmaktsgivaren avlider.

Alternativ till att själv skriva en fullmakt

Som angivits ovan är en framtidsfullmakt ett juridiskt dokument vilket är relativt komplicerat att skriva. Är du inte säker på att du själv kan skriva din framtidsfullmakt bör du anlita en jurist. Det ska dessutom vara en jurist som är specialiserad på upprättande av familjerättsliga dokument, framför allt i form av framtidsfullmakter.

Vänder du dig till en erfaren och skicklig jurist för att skriva din framtidsfullmakt kan du vara säker på att den blir korrekt utformad. Juristen kan dessutom guida dig rätt och se till att framtidsfullmakten blir komplett och reglerar samtliga angelägenheter som är relevanta för just dig och din situation.